Tsankawi Photos

These photos were taken at Tsankawi during a trip to southwestern New Mexcio.  

Photography by Tony Pierce

Tsankawi, New Mexico